top of page

dDaw Studios VIPs

Public·5 members

Digitalna Elektronika Knjiga Pdf 18 \/\/FREE\\\\Dr Bronko L. Dokić (1949.), redovni je profesor Elektrotehničkog fokulteto Univerziteto u Bonjoj Luci. Doldoriroo je 1982. godine no Fokultetu tehničkih nauko Univerziteta u Novom Sadu. Član je Akademije inženjerskih nauka Srbije. Objavio je preko stotinu naučnih i stručnih radova u međunarodnim časopisima i zbornicimo nacionalnih i međunarodnih konferencija. Bio je koordinator većeg broja naučno-istraživačkih projekata i glavni projektant i konstruktor većeg broja elektronskih uređaja i sistema. Do sada je objavio sljedeće knjige: Impulsni DC-DC prelvarači (1995.), Integrisana kola - digitalna i analogna (1999.), Energetska elektronika - pretvarači i regulatori (2000., 2007.), Energetska elektronika - zbirka riješenih zadataka (2006.) i Linearna integrisana kola (2012.).
Digitalna Elektronika Knjiga Pdf 18Udžbenik je namijenjen za usvajanje drugog dijela sadržaja digitalne elektronike za dvogodišnje učenje. U njemu se obrađuju sadržaji koji čine nastavni predmet Digitalna elektronika za treći razred četverogodišnjih strukovnih škola, za zanimanje tehničar za elektroniku. Može se koristiti i u izbornoj nastavi iz Digitalne elektronike, kao i u drugim zanimanjima u kojima se obrađuju sadržaji obrađeni u udžbeniku. Osim toga može poslužiti i za pripremu za državnu maturu iz izbornog predmeta Informatika.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page